Najdôležitejšie parametre pre exekúcie podľa zákona

20.02.2015 07:30
 
 
  • Primeranosť
 
Exekútor postihuje majetok, ktorý bezpečne postačuje k úhrade celkovo exekuované pohľadávky. Pri postihovaní majetku najprv súdny exekútor uplatňuje prikázanie pohľadávky zrážkami zo mzdy a iných príjmov a zriadením exekútorského záložného práva na nehnuteľnostiach. Pokiaľ toto nepostačuje, vykoná exekúciu predajom hnuteľných vecí alebo nehnuteľností.
 
Jedná sa o výkladovú záležitosť a je potrebné rozlišovať pojmy zaistenie majetku a vykonanie exekúcie. Exekútor pri vykonávaní dbá na poradie. Najprv sa teda snaží vykonať exekúciu prikázaním pohľadávok či zrážkami mzdy. V prípade, že tieto nepostačujú, vykonáva ďalej exekúcii predajom hnuteľných vecí alebo nehnuteľností.
 
 
 
  • Zriadenie exekútorského záložného práva na nehnuteľnostiach
 
Súdny exekútor má možnosť, rovnako ako súd, zriadiť na nehnuteľnosti dlžníka exekútorské záložné právo.
Hoci sa objavili aplikačné problémy vo vzťahu ku katastru nehnuteľností, jedná sa o prínosné opatrenia. Katastrálnym úradom nevyhovuje, ako je tento inštitút definovaný, a vymazať tak exekútorské záložné právo u zaplatené pohľadávky so sebou prináša nemalá úskalia. Bude sa zrejme riešiť novelizáciou ustanovenia.
 
 
 
  • Začatie konania
 
Návrh na nariadenie exekúcie podáva veriteľ súdnemu exekútorovi. Ten zabezpečí, aby návrh spĺňal všetky náležitosti (prípadne vyzve veriteľov na doplnenie alebo opravám) a postúpi podanie súdu so žiadosťou o poverení. Na zrýchlenie postupu má slúžiť elektronická komunikácia. Potom súd exekútora poverí na vykonanie exekúcie. Aj keď súdny exekútor spracuje vec a odovzdá v lehote súdu, zo strany niektorých súdov je nariadenie exekúcie zdržované a vyriešené niekedy aj po mesiacoch.
 
 
 
  • Zákaz nakladania s majetkom
 
Dlžník nesmie po doručení uznesenia o nariadení exekúcie nakladať so svojím majetkom. Právny úkon, ktorým by toto porušil, je neplatný, avšak sa právny úkon považuje za platný, pokiaľ sa ho nedovoláte oprávnený, exekútor alebo prihlásený veriteľ. Dovolanie sa neplatnosti je možné vykonať vydaním exekučného príkazu na takto ušlý majetok.
 
Vzhľadom k tomu, že aj predtým tu bola určitá dohľadávací činnosť strán ušlého majetku aj dnes postačí, aby dohľadanie majetok dlžníka súdny exekútor postihol. Predtým však zasielal exekútor uznesenie o nariadení exekúcie do katastra nehnuteľností, aj keď dlžník nehnuteľnosť nemal pre prípad, že by ju dlžník neskôr nadobudol. To sa ale dnes nedeje. Exekútor sa nemusí o tom, že dlžník nehnuteľnosť nadobudol v prípade, kedy ju rýchlo predá, vôbec dozvedieť.
 
 
 
  • Vyčiarknutie vecí zo súpisu
 
Súdny exekútor môže na návrh tretích osôb, ktorým svedčí právo k spísané veci vyškrtnúť vec zo súpisu. Ak to navrhne veriteľ, exekútor veci vyčiarkne vždy. Ak na návrh tretích osôb nevyčiarkne, môžu si tieto podať vylučovaciu žalobu.
Zrýchľuje konanie vo veciach, kde tretie osoby nie sú schopné preukázať svoje vlastníctvo pri samotnom úkone - súpise hnuteľných vecí. Taktiež umožňuje oprávnenému väčšiu dispozícii s riadením v prípade spísania hnuteľných vecí.
 
 
 
  • Vyplatenie vymoženého plnenie veriteľovi
 
Súdny exekútor je povinný vyplatiť vymožené plnenia v lehote do 30 dní od vymoženiu plnenia vyššieho ako 100 EUR.
Vzhľadom na stanovené povinnosti veriteľ vie, že v prípade vymoženia pohľadávky môže počítať s výplatou, za splnenia zákonných podmienok v určitom termíne, čo prináša právnu istotu účastníkom.
 
 
 
  • Rozhodovanie o odklade a zastavenie
 
Súdny exekútor rozhoduje v tzv nesporných veciach, tj vyhovie návrhu, inak všetky podklady k tomu postúpi na rozhodnutie súdu. Súdny exekútor rozhoduje tiež o odmietnutí návrhu, ak pre nezrozumiteľnosť, neurčitosť a neúplnosť podania nemožno o návrhu vecne rozhodnúť. V prípade zastavenia potom môže súdny exekútor rozhodnúť o zastavení exekúcie aj bez návrhu, ak s tým veriteľ súhlasí.
 
Vzhľadom k tomu, že súdny exekútor rozhoduje iba o nesporných prípadoch, vo väčšine prípadov, keď navrhuje zastavenie dlžník, prekladá k rozhodnutiu súdu spolu s vyžiadaním stanovísk spis. Spisy tak putujú medzi exekútormi a súdmi, čo dosť zaťažuje riadenie.