Otázky a odpovede


Spísali sme pre Vás tie najvýznamnejšia a najdôležitejšie parametre exekúcii podľa zákona.Primeranosť

Exekútor postihuje majetok, ktorý bezpečne postačuje na úhradu celkovo exekuované pohľadávky. Pri sankcionovali majetku najprv súdny exekútor uplatňuje prikázaní pohľadávky zrážkami zo mzdy a iných príjmov a zriadením exekútorského záložného práva na nehnuteľnostiach. Ak toto nestačí, vykoná exekúciu predajom hnuteľných vecí alebo nehnuteľností.

Jedná sa o výkladovú záležitosť a je potrebné rozlišovať pojmy zaistenie majetku a vykonania exekúcie. Exekútor pri vykonávaní dbá na poradie. Najprv sa teda snaží vykonať exekúciu prikázaním pohľadávok alebo zrážkami mzdy. V prípade, že tieto nepostačujú, vykonáva ďalej exekúcii predajom hnuteľných vecí alebo nehnuteľností.


Zriadenie exekútorského záložného práva na nehnuteľnostiach

Súdny exekútor má možnosť, rovnako ako súd, zriadiť na nehnuteľnosti dlžníka exekútorské záložné právo.
Hoci sa objavili aplikačné problémy vo vzťahu ku katastru nehnuteľností, jedná sa o prínosné opatrenia.


Katastrálnom úradom nevyhovuje, ako je tento inštitút definovaný, a vymazať tak exekútorské záložné právo u zaplatenej pohľadávky so sebou prináša nemalá úskalia. Bude sa zrejme riešiť novelizáciou ustanovenia.


Začatie konania

Návrh na nariadenie exekúcie podáva veriteľ súdnemu exekútorovi. Ten zabezpečí, aby návrh spĺňal všetky náležitosti (prípadne vyzve veriteľov na doplnenie alebo opravu) a postúpi podanie súdu so žiadosťou o poverení. K zrýchleniu postupu má slúžiť elektronická komunikácia. Potom súd exekútora poverí na vykonanie exekúcie.
Prax ani dátové schránky nepriniesli na súdoch zrýchlenie práce, a tak sa dnes paradoxne čaká, než je exekúcia nariadená, v rade prípadov dlhšie. Aj keď exekútor spracuje vec a odovzdá v lehote súdu, zo strany niektorých súdov je nariadenie exekúcie odkladať a vyriešené niekedy aj po mesiacoch.


Zákaz nakladania s majetkom

Dlžník nesmie po doručení uznesenia o nariadení exekúcie nakladať so svojím majetkom. Právny úkon, ktorým by toto porušil, je neplatný, však sa právny úkon považuje za platný, pokiaľ sa ho nedovoláte oprávnený, exekútor alebo prihlásený veriteľ. Dovolanie sa neplatnosti je možné vykonať vydaním exekučného príkazu na takto ušlý majetok.


Vzhľadom k tomu, že aj predtým tu bola určitá dohľadávací činnosť strán ušlého majetku aj dnes stačí, aby dohľadané majetok dlžníka súdny exekútor postihol. Predtým však zasielal exekútor uznesenie o nariadení exekúcie do katastra nehnuteľností, aj keď dlžník nehnuteľnosť nemal pre prípad, že by ju dlžník neskôr nadobudol. To sa ale dnes nedeje. Exekútor sa nemusí o tom, že dlžník nehnuteľnosť nadobudol v prípade, kedy ju rýchlo predá, vôbec dozvedieť.Vyčiarknutie vecí zo súpisu

Súdny exekútor môže na návrh tretích osôb, ktorým svedčí právo k spísané veci vyčiarknuť vec zo súpisu. Ak to navrhne veriteľ, exekútor veci vyčiarkne vždy. Ak na návrh tretích osôb nevyčiarkne, môžu si tieto podať vylučovaciu žalobu.
Zrýchľuje konanie vo veciach, kde tretie osoby nie sú schopné preukázať svoje vlastníctvo pri samotnom úkone - súpise hnuteľných vecí. Taktiež umožňuje oprávnenému väčšiu dispozícii s riadením v prípade spísania hnuteľných vecí.


Vyplatenie vymoženého plnenia veriteľovi

Súdny exekútor je povinný vyplatiť vymáhaných plnenia v lehote do 30 dní od vymoženiu plnenia vyššieho ako 39 eur.
Vzhľadom na stanovené povinnosti veriteľ vie, že v prípade vymáhania pohľadávky môže počítať s výplatou, za splnenia zákonných podmienok v určitom termíne, čo prináša právnu istotu účastníkom.


Rozhodovanie o odklade a zastavenie

Súdny exekútor rozhoduje v tzv nesporných veciach, tj vyhovie návrhu, inak všetky podklady k tomu postúpi na rozhodnutie súdu. Súdny exekútor rozhoduje tiež o odmietnutí návrhu, ak pre nezrozumiteľnosť, neurčitosť a neúplnosť podania nemožno o návrhu vecne rozhodnúť. V prípade zastavenia potom môže exekútor rozhodnúť o zastavení exekúcie aj bez návrhu, ak s tým veriteľ súhlasí.


Vzhľadom k tomu, že súdny exekútor rozhoduje iba o nesporných prípadoch, vo väčšine prípadov, keď navrhuje zastavenie dlžník, prekladá na rozhodnutie súdu spolu s vyžiadaním stanovísk spis. Spisy tak putujú medzi exekútormi a súdmi, čo dosť zaťažuje konania.

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zhrnutie toho, čo by mal o insolvenčnom práve vedieť každý dlžník aj veriteľ

 

Desatoro, ktoré Vám pomôže


Máte nejaké dlhy alebo dlhuje niekto Vám? Insolvenčný zákon si zaslúži Vašu pozornosť.


1. Máte dlhy u viacerých veriteľov? Nie ste je schopný splácať?


Alebo je hodnota Vášho majetku nižšia, než súčet Vašich dlhov? Potom môžete byť v konkurze a Vaša majetková situácia môže byť riešená v súdnom konaní. Váš ďalší život bude potom ovplyvňovať súd alebo správca konkurznej podstaty.


2. Do konkurzu sa môže dostať takmer ktokoľvek.

Podľa nového insolvenčného zákona môže byť v konkurze takmer ktokoľvek - občan, obchodná spoločnosť, štátny podnik, nadácie, občianske združenia, družstvo apod Postup podľa tohto zákona nie je však možný ak ste dlžníkom napr. voči štátu a jeho inštitúciám, obciam a krajom, Slovenskej národnej banke, Všeobecnej zdravotnej poisťovni, verejnej vysokej škole a niektorým ďalším subjektom.


3. Elektronický insolvenčný register = Váš zdroj informácií a Váš poštár v konkurznom konaní.

Všetky dôležité informácie o priebehu konkrétneho konkurzného konania sú verejne prístupné cestou internetu v tzv insolvenčnom registri na webových stránkach. Prostredníctvom tohto registra sa doručuje väčšina súdnych rozhodnutí a iných písomností. Nespoliehajte sa preto pri doručovaní iba na obálku s farebným pruhom.


4. Dlžník, ktorý sa ocitne vo finančnej kríze, by mal začať konať; váhania sa nevypláca.


Dlžník, ktorý sa ocitne v úpadku, prípadne mu úpadok hrozí, by mal začať s veriteľmi vyjednávať o riešenie svojej situácie. Za určitých podmienok môže byť pre dlžníka výhodné, ak podá sám na seba insolvenčné návrh. Poctivému dlžníkovi dáva zákon viac šancí na prekonanie konkurzné situácie. Neváhajte, postupom času sa priestor na dohodu s veriteľmi zužuje. Pasivita môže navyše spôsobiť, že k doterajším dlhom Vám pribudnú nové povinnosti.


5. Začatie konania nemusí nevyhnutne znamenať, že súd rozhodne, že ste v úpadku.

Konkurzné konanie sa začína na návrh dlžníka alebo veriteľa. Ak nájdete svoje meno v insolvenčnom registri alebo ak bude Vám oznámené, že proti Vám bolo začaté konkurzné konanie, nepodliehajte panike. Znamená to, že súd skúma Vaše majetkové pomery. Kým súd nerozhodne o Vašom prípadnom konkurze, môžete dokázať, že v konkurze nie ste, alebo že ste ho už odvrátili. Urýchlene sa poraďte s odborníkmi, aktívne spolupracujte so súdom a snažte sa dohovoriť so svojimi veriteľmi.


6. Oddĺženie (tzv. osobný bankrot) môže byť šancou pre poctivého dlžníka, ako vyriešiť finančné problémy.


Zákon umožňuje riešiť úpadok dlžníka - nepodnikateľa tiež oddĺženia. Návrh na povolenie oddlženia môže podať len dlžník ak návrhu musí súdu preukázať celý rad dokumentov (prehľady o príjmoch, o majetku, súhlas manžela apod). Súd vždy posudzuje, či je dlžník poctivý a či je jeho plán oddlženia ekonomicky reálny. Tým veriteľom, ktorí nemajú svoje pohľadávky zabezpečené, sa totiž musia na úhradu ich pohľadávok dostať aspoň 30% (minimálne 50% v prípade zníženia zákonom určených mesačných splátok). Ak dlžník úspešne prejde testom poctivosti a súd oddlženia povolí, rozhodnú nezabezpečenie veritelia hlasovaním, či dôjde k predaju dlžníkovho majetku alebo či dlžník bude po dobu nasledujúcich piatich rokov odovzdávať nezabezpečeným veriteľom takmer všetky svoje príjmy v rámci plnenia splátkového kalendára, a to v rozsahu, v akom z jeho príjmu môžu byť pri exekúcii uspokojené prednostné pohľadávky. Táto suma je u každého dlžníka iná, záleží napríklad na počte vyživovaných osôb. V každom prípade je výrazne nižšia, než s akou bol dlžník zvyknutý hospodáriť. Dlžník môže v návrhu na povolenie oddlženia požiadať insolvenčný súd o stanovenie nižších ako zákonom určených mesačných splátok, ak bude schopný svojim nezabezpečeným veriteľom uhradiť aspoň 50% ich pohľadávok (je možné sa s veriteľmi dohodnúť inak). Ak dlžník riadne plán oddlženia splní, súd rozhodne, že sa mu zvyšok dlhov odpúšťa. Inak na majetok dlžníka vyhlási konkurz.


7. Pre podnikateľov je tu reorganizácie - úpadok nemusí nutne znamenať konkurz.


Pokiaľ je to možné a žiaduce, umožní súd podnikateľovi riešenia jeho úpadku reorganizáciou - toto riešenie má priniesť veriteľom vždy lepší výsledok ako konkurz. Reorganizácia ponúka celkovej hospodárskej ozdravenie dlžníka a rozumné usporiadanie jeho vzťahov s veriteľmi. Reorganizácia sa nesnaží udržiavať zamestnanosť alebo sledovať iné sociálne účely. Reorganizácia je síce možná iba u veľkých podnikov, ktorých obrat presiahne za posledné účtovné obdobie 100 miliónov korún alebo ktoré zamestnávajú viac ako 100 ľudí, avšak zákon nebráni dohode dlžníka s veriteľmi, že sa tieto limity neuplatňujú. Hlavné slovo pri schvaľovaní reorganizácie majú veriteľ a súd; reorganizácie bude schválená vtedy, ak skutočne ponúkne veriteľom najlepšie riešenie.


8. Zákon posilňuje postavenie veriteľa, ale predpokladá jeho aktívny prístup.

Nový insolvenčný zákon vychádza z toho, že dominantný vplyv na riešenie dlžníkovi úpadku majú veritelia. Každý veriteľ sa však musia o svojich dlžníkov starať - a to ako pred konkurzným konaním, tak v jeho priebehu. Preto by veriteľ, ktorý chce konkurzné konanie ovplyvňovať buď tým, že sám podá návrh na jeho začatie alebo podá prihlášku svojej pohľadávky, mal zvažovať opodstatnenosť týchto krokov. Projekt, ako aj prihláška podliehajú prísnemu preskúmaniu a riziko chyby nesie vždy veriteľ sám.


9. Popri nových konkurzných konaní budú súdy dokončovať konkurzné konanie.


Novým insolvenčnom zákonom sa riadia konanie začaté po 1. januári 2008. Pre riadenie, ktorá sa začala pred týmto dátumom, platí právna úprava obsiahnutá v zákone o konkurze a vyrovnaní, ktorá stojí na odlišných princípoch a pojmoch. Hodláte niekomu požičať alebo zvažujete začať obchodnú spoluprácu? Potom Vám odporúčame, aby ste nazerali ako do: insolvenčného registra, ktorá obsahuje informácie o doteraz neskončených konaniach podľa zákona, O konkurze a vyrovnaní , v znení neskorších predpisov.


10. Čo možno očakávať od nového insolvenčného zákona?

Rýchlosť - Zákon ponúka rýchlejšie riešenie vzťahov dlžníka s veriteľmi, ale predpokladá aj Váš aktívny prístup. Transparentnosť - Možnosť sledovať všetko dôležité o konkurzných konaniach v insolvenčnom registri je výhodou, ale aj nevyhnutnosťou pre tých, ktorí nechcú prísť o svoje práva a chcú konkurzné konanie ovplyvňovať. Efektivitu - Nové cesty pre dlžníkov, prísľub uspokojivejšie riešenia pre veriteľa, ozdravenie ekonomického prostredia a právnych vzťahov medzi dlžníkmi a veriteľmi. Ale tiež zodpovednosť - Každé súdne konanie znamená určité riziká pre všetky zúčastnené. Správajte sa preto zodpovedne už v čase, keď dlhy vznikajú, robte všetko preto, aby ste dokázali svoju majetkovú situáciu včas uspokojivo usporiadať.